നിശ്ശെഷമായോരെന്നാമ്പലോളം… അഴകില്ലിനീയൊരു പകൽ കിനാവിലും …

നിശ്ശെഷമായോരെന്നാമ്പലോളം… അഴകില്ലിനീയൊരു പകൽ കിനാവിലും …
അരികത്തു നി ചാരെ വന്നണയുന്നൊരു മോഹ തുടിപ്പിലും അറിഞ്ഞില്ല ഞാനൊന്നും ……സഖിയേ ……
എൻ ദാഹ മന്ത്രണം അറിയാതെ അറിയുന്ന പാരിന്റ വിഡ്ഡി ഞാൻ…
ഞാൻമാത്രമെന്തേ…
ഞാൻമാത്രമെന്തേ…
ഓർമ്മകൾ പൂക്കുന്ന ചെന്താള സ്‌മൃതകളിൽ മറവികൾ ചതിചൊരേ പ്രാണബാല്യമായ്… മറക്കണമെന്നെന്നോടോ നീയെന്നിലായാവോളം പൂത്തൊരു ജ്വല്പനരാവിലും……
മറന്നില്ലിനിയുമീ…
ഓർമ്മകൾ…
മുടിഞ്ഞൊരോർമകൾ മൂടിയൊരി കാടു പടലത്തിൽ നിമാത്രമെന്തേയെന്നറിയാതെ പോയൊരു ഭ്രാന്തിലാഴ്ന്നാന്തലും …… വരികയില്ലെന്നറിവിലും നിയാരിലോ പൂവിടും നൊമ്പരം മാത്രമായ്…… ഇരുളിൻകിനാവിലുമിന്നുഞാൻ…… നിന്നോടാശകൾക്കെന്നുമെന്തേ വിധിയറിയാത്തൊരു കോമാളി നാട്യം

Advertisements

One thought on “നിശ്ശെഷമായോരെന്നാമ്പലോളം… അഴകില്ലിനീയൊരു പകൽ കിനാവിലും …

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s