ആകാശമെന്നമ്മ

മേഘങ്ങൾ പടുത്തുയർത്തിയ പതിയുടെ ചിരി പോലെ

മോഹങ്ങൾ അടുക്കി വെച്ച മിഴിയുടെ തിരി പോലെ

അകലാത്ത കിഴക്കിന്റെ ഉദയ വെളിച്ചമായ് നീയെന്നിൽ പടരുന്നു നിറ ജ്വാലയായ് ജീവനിൽ തിരി പൂക്കും നിന്നിലായ് ഞാൻ ഉണരുന്നു നീയാണൻ പ്രാണനിൻ ഊർജ്ജ മോഹം പ്രണയമായി പുൽകുമ്പോൾ അണയ്കും ഉന്മാദ മോഹമേ അടുക്കും തോറും നിൻ മധുരമേറിയ പനി തീയിൽ അല്പാൽപമായ് കരിഞ്ഞു  പൊടിഞ്ഞലഞ്ഞ ചാരമായ് ഹൃദയ വിശുദ്ദിയുടെ ശാന്തതയോടെ കെട്ടഴിയാത്ത നൂൽ കെട്ടു പോലെ അകന്നു മാറാത്ത ഒട്ടിപിടിച്ച ബന്ധനപൂട്ടായ് നിലക്കാകയങ്ങളുടെ കൊടുങ്കാറ്റിൽ ലഹരിയേകും കുളിർമഴയായ് അലിഞ്ഞു പോയേക്കാം എന്നാലും ഒരു മിന്നൽ പിണരായ് കൊത്തി വലിച്ചേക്കാം നമ്മളീലേക്കോന്നായോരൂ സ്വർഗ്ഗ ലോകം ആകാശമെന്നമ്മ……

 #അപരൻനായർ

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s